Zakon o profesi prozy prokuratora

21. století je zvlá¹tní vývoj poptávky po dalekosáhlých pøekladech. Souèasnì nebude lhostejný k tomu, ¾e v souèasné dobì hrají významnou roli softwarová umístìní. Co je skryto pod tìmito znalostmi?

Øada èinností pøizpùsobujících materiál potøebám na¹eho trhu, mezi nì¾ patøí softwarový pøeklad, a tedy i zruèný pøeklad softwarových èlánkù a dokumentace do urèitého jazyka a také jej pøizpùsobení poslednímu stylu. Souhlasí s takovými my¹lenkami, jako je výbìr formátu data nebo øazení písmen v abecedì.Profesionální umístìní softwaru vy¾aduje zapojení pøekladatelù specializovaných na terminologii IT, programátorù a in¾enýrù. Jazykové kompetence jdou ruku v ruce se znalostmi a výukou vztahující se k týmùm ERP, SCM, CRM, programùm podpory návrhu a implementace a bankovnímu softwaru. Spolehlivé umístìní se promítá do spektra pøíle¾itostí k dosa¾ení zahranièního softwaru, co¾ se pravdìpodobnì významnì promítá do úspìchu mezinárodního podniku.Zavedení materiálu pro globální prodej se shroma¾ïuje a internacionalizuje výrobky. Jak to dìlí z místa?Internacionalizace je prostì pøizpùsobení výrobkù po¾adavkùm potenciálních klientù, ani¾ by byly brány v úvahu rùzné lokální specifika, kdy se lokalita zamìøuje primárnì na poslední, umístìní na zakázky na konkrétních trzích, a to se zeptá na základní potøeby dané lokality. Proto je toto umístìní implementováno speciálnì pro ka¾dý trh a internacionalizace jednou pro daný produkt. Oba procesy se v¹ak navzájem rozvíjejí a mají velké plány na globální trhy - stojí za to pøemý¹let o tom, jak oba uplatnit.Existují závislosti mezi lokalizací a internacionalizací, které je tøeba vzít v úvahu pøi doprovodu tìchto procesù. Pøed zahájením lokalizace by mìla internacionalizace skonèit. Stojí za to pøemý¹let, proto¾e dobøe provedená internacionalizace výraznì sni¾uje èas potøebný pro lokalizaci, co¾ prodlu¾uje období, které je dùle¾ité vìnovat pøi realizaci materiálu pro námìstí. Tato hra, dobøe provedená internacionalizace, je vytvoøena se zárukou pozitivního uvedení èlánku na cíl prodeje bez rizika zpracování softwaru hned po fázi umístìní.Spolehlivá lokalizace softwaru je pravdìpodobnì signálem úspìchu spoleènosti.