Vakuove baleni

Potravináøské výrobky jsou stále více umístìny za specifických podmínek, aby se prodlu¾ovala doba jejich odchodu a navíc se minimalizovalo riziko zkázy pøi kontaktu se vzduchem, tj. S rùznými materiály. V souèasné dobì se vakuové balení potravin nachází nejen v obchodì, ale i v restauracích nebo soukromých domech. Vakuové balení umo¾ní skladování potravin v soukromých podmínkách po mnoho mìsícù.

Co znamená vakuové balení potravin? Pro tento pøedmìt se pou¾ívají speciální typy plastových sáèkù nebo plastových obalù, ve kterých jsou umístìny potravináøské výrobky. Pak se odtahuje dal¹í zaøízení z nádoby nebo sáèku, vzduch se odtáhne a plastová nádoba nebo sáèek se dodateènì utìsní (plastový sáèek se dodateènì pøivaøí. V domácnosti je vakuum nasáváno pomocí speciálního ruèního èerpadla.

Co znamená vakuové balení potravin? To jistì zvy¹uje dobu skladování rùzných potravináøských výrobkù. Ve vakuových mraznièkách lze maso uzavøené ve vakuu skladovat po dobu 26 mìsícù, významnì se zvy¹uje doba skladování masa v chladnièce nebo sypkých produktù skladovaných pøi pokojové teplotì. Vakuové nádoby chrání potraviny pøed úèinky vzduchu, ale také houby a mikroorganismy, které èasto zpùsobují zkázu potravin. Vakuové uzavøené produkty si zachovávají ve¹kerou chu» a aroma pøi zachování své struktury.

Soukromé interiéry také otáèejí speciální vakuovì uzavøené nádoby pro skladování výrobkù a speciální zátky pro vakuové tìsnìní lahví. Díky dopravním zácpám po otevøení bude víno pravdìpodobnì u¹etøeno ne dva dny, ale 20 - 25 dní. Korek chrání víno pøed oxidací a víno si zachovává ve¹kerou chu» a vùni.

Kromì potravin ve vakuových obalech je to jistì ulo¾ený odìv, který má ménì místa díky pou¾ití vakua pro balení.