Krajee pro studene oezy

Drivelan UltraDrivelan Ultra - Efektivní řešení erektilní dysfunkce

Sýrový krájeè je gastronomické zaøízení, které se pou¾ívá také v restauraèních továrnách a v obchodech s potravinami. Ve skupinách firem se kvalifikují pro nákup zaøízení, které øe¾e sýry a studené øezy. V¾dy byste mìli mít, ¾e krájeè sýra by mìl být teflonovou èepelí, aby nedo¹lo k pøilepení plátkù sýra na nù¾.

Kde se setkáme s krájeným?Slicery pou¾ívané v gastronomických smìrech, jako jsou restaurace, kavárny a cateringové spoleènosti, vykazují mnohem vy¹¹í úèinnost ne¾ zaøízení urèená pro komerèní èinnost, kde se také pou¾ívají k øezání men¹ích mno¾ství zbo¾í. Elementy jsou hypermarkety, kde jsou sýry øezány nejen na pøání zákazníka, ale také se prodávají ve formì øezané do samoobslu¾ných oddìlení.

Krájení sýrySýrový krájeè by mìl zaji¹»ovat pøesnost a efektivitu práce díky dobrým no¾ùm a umo¾òuje gravitaèní krájení, bìhem nìho¾ jsou hotové øezy namontovány na daném místì. Pokud øezaný výrobek vytvoøí ¾ivot zabalený v místì prodeje, mù¾eme nastavit mno¾ství potøebných náplastí, které budou odeèteny z misky. Je to tedy návrh, který má automatické nádobí. Konec výrobku lze také pohodlnì vyøíznout pomocí tlakového víka, pøipojeného k zaøízení v aktuálním projektu. Rozsah nastavení tlou¹»ky plátkù je od 0 do 28 mm. Rozmìry kotouèe jsou obvykle 250 a¾ 300 mm. Je také obzvlá¹tì dùle¾ité zajistit bezpeènost práce u¾ivatele a zabránit pøetí¾ení zamìstnancù, aby nedo¹lo k nadmìrné únavì zpùsobené dlouhou ¾ivotností zaøízení.Sýry jsou vìt¹inou vyrobeny z hliníku - prvky, které se vztahují k potravinám z eloxovaného hliníku a základna z lakovaného hliníku. Díky nim jsou mnohem pøirozenìj¹í, ale stále poskytují u¾ivateli stabilitu pøi práci.