Kolposkopie dr madej

V mnoha prùmyslových závodech a skladech, které jsou vystaveny riziku výbuchu. Taková nebezpeèí vznikají, pokud jsou kapaliny nebo pevné látky, které vytváøejí ve støedu výbu¹né plyny nebo vytváøejí výbu¹ný potenciál, pokud jsou ¹patnì smíchány.

Výbu¹ná atmosféra se obvykle vyskytuje, kdy¾ je místnost pøíli¹ horká nebo je-li tzv. Elektrický oblouk. Nìkdy vzniká nebezpeèí výbuchu, proto¾e v interiéru bude jiskra.

Zvlá¹tní továrny a prùmyslové závody jsou v¾dy dobøe chránìny proti výbuchu, ale nìkdy chybí pomy¶lunku v místech, jako je doklad o èerpacích stanicích, kde je riziko výbu¹niny èasto vedou lidi, jaké jsou tam - netrénovaný, pøíle¾itostná, klesá cigarety v prostøedí s nebezpeèím výbuchu.Zvlá¹tní ochrana proti výbuchu by mìla být roz¹íøena nejen na èerpací stanice, ale také na leti¹tích, v èistírnách odpadních vod a v bytech, kde se nacházejí obiloviny. Výbu¹né nebezpeèí je podobné v lodìnicích, co¾ ne v¹ichni víme.

Vysoká místa jsou obklopena zákonem, který roz¹iøuje speciální ochranu proti výbuchu. Aby mohli vlastníci a ¾eny spravující takové prostory legálnì pracovat, musí prokázat, ¾e mají certifikáty, jako jsou standardní certifikáty ES testu a výraznì odli¹né certifikáty.

Vìt¹ina pøedpisù týkajících se ochrany proti výbuchu vydává Evropská unie, a proto jsou tyto zákony pøirozenì uplatòovány v polském právu, proto¾e patøíme do Spoleèenství.Ka¾dý majitel zaøízení, který je vystaven riziku výbuchu, by mìl pøesnì prokázat specificitu místa ve zprávì a také ukázat mo¾né scénáøe situací, ve kterých mù¾e explodovat.