Koleni zamistnancu a organizaeni rozvoj

V pøípadì, ¾e èerpáme z nemocnièní péèe v zahranièí nebo jednodu¹e - kdy¾ máme lékaøe, který nehovoøí v místním jazyce a pozdìj¹í lékaøská dokumentace je potøebná pro dal¹í léèbu v jiné zemi, stojí za to po¾ádat specialistu, aby pøekládal text ,

Lidé se zdravotním pøekladem v hlavním mìstì jsou nejèastìji zdravotní pedagogové - jsou to aktivní lékaøi, lidé, kteøí nav¹tìvovali univerzity na kurzech spojených s farmací, biologií a chémií. Existují pøíslu¹né certifikáty, které potvrzují vysoko¹kolské uèení. Èasto jsou rodilí mluvèí nebo jsou mezinárodnì internovaní. Jsou øádnì pøipraveny: také z jazykové zdi, kdy¾ mají také ovìøit zásluhy textu.

Snail FarmSnail Farm Jedinečná síla léčivých vlastností slizového hlenu pro krásnou a věčně mladou pleť

Dùle¾ité je ovìøení textu prokurátorem, který uplatòuje mo¾né opravy, zda je vstup velice kvalitní a - co¾ je nejdùle¾itìj¹í - dává oficiální autoritu jeho peèe».

Lékaøské dokumenty, které nejèastìji ovlivòují historii pacienta, propu¹tìní nemocnice, výsledky výzkumu, doporuèení, lékaøské prohlídky, rozhodnutí o statusu posti¾ení, historie léèby - pokud hledáme náhradu za cizí nehodu.

Lékaøský pøeklad je také pøekladem vìdeckých èlánkù, uèebnic pro studenty medicíny, populárních vìdeckých knih o medicínì, propagaèních filmù obsahujících specializovanou slovní zásobu, multimediálních prezentací nebo dokonce katalogù, v nich¾ jsou zmínìny lékaøské nástroje.

Nejoblíbenìj¹í jazyky, které mù¾ete pochopit, jsou angliètina, nìmèina, francouz¹tina a ru¹tina. Úzká specializace se stará o jazyky jako dán¹tina, japon¹tina, èín¹tina, tureètina, holand¹tina, ¹véd¹tina a nor¹tina. S malou prácí je snadné pou¾ívat dotace rodilého mluvèího.